Home entertainment Loki Season 2: Perplexing But Entertaining Time Travel Thriller